DöBra bygger på partnerskap mellan olika intressenter. De olika projekten drivs i samarbete med såväl andra akademiska aktörer som med målgrupperna, deras egna intresseorganisationer och en rad andra samhällsaktörer. Specifika samarbeten för de olika projekten beskrivs på projektsidan.

Följande organisationer har forskargruppen ett övergripande samarbete med:
DoBra_linjesmal

demensforbundet1

Demensforbundet
Demensförbundet är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Förbundet bedriver stödverksamhet i lokala demensföreningar runt om i landet.

glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum
Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Västerbottens läns landsting i södra Lappland. Syftet med enheten är att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och i hela landet samt att öka rekryteringen av läkare och annan professionell vårdpersonal till glesbygd.

ki_logo_rgb

Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med uppdraget att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. Merparten av forskarna i DöBra programmet är knutna till avdelningen Innovativ Vård vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME). Vid LIME kretsar forskningen kring ledning, organisation, ledarskap och innovation inom hälso- och sjukvård.

ki_logo_rgb

Lungcancerföreningen
Lungcancerföreningen är en oberoende, ideell, förening för patienter, anhöriga, och yrkesverksamma. Föreningen finns både till för att stötta och uppmuntra sina medlemmar, och för att arbeta mot lungcancer, bland annat i samarbete med forskare.

ki_logo_rgb

Nätverket mot cancer
Nätverket mot cancer är en nationell samarbetsorganisation som arbetar ideellt för alla cancerberörda oavsett diagnos. Nätverkets vision är ett samhälle fritt från cancer, där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

PRO_rgb

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Pensionärernas riksorganisation (PRO) är Sveriges största mötesplats för pensionärer. PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser. Uppdraget är att påverka viktiga samhällsfrågor och se till att livet som pensionär blir givande och utvecklande.

PRO_rgb

SFO-V
SFO-V står för Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå universitet i syfte att stärka och utveckla interaktionen mellan vårdforskningen och vårdverksamheten genom bland annat forskningsfinansiering samt seminarieverksamhet.

Stockholmsstad.jpg

Stockholms Stad Äldreförvaltning
Stockholms Stad Äldreförvaltning ansvarar för kommunövergripande strategiska frågor som rör äldreomsorgen i Stockholms stad.