Slide1BlommorSmalare

Döendet och döden är något vi alla förr eller senare konfronteras med, antingen genom dödsfall i vår närhet eller vår egen dödlighet. Ändå är döden något vi sällan pratar om och många människor är idag illa förberedda på mötet med döendet, döden och sorgen.

Vad är DöBra?

DöBra är ett nationellt forskningsprogram där vi vill lyfta frågor kring döende, död och sorg för att möjliggöra förberedelse för mötet med livets slutskede. Genom programmet undersöker vi bland annat hur kultur, miljö och samtal kan förbättra för den döende och de närstående oavsett var man vårdas i livets slutskede.

Forskningen bedrivs vid Karolinska Institutet och Umeå universitet. I programmet arbetar vi förebyggande och utifrån ett folkhälsoperspektiv. Detta gör vi genom att stödja kompetensutveckling och stärka individer, närsamhälle och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede, både inom och utanför vård- och omsorgssystemet.

Det övergripande syftet med DöBra är att minska undvikbart lidande relaterat till döende, död och sorg och att pröva innovativa sätt att integrera stringent forskning med hållbara förändringsprocesser.

Hur jobbar vi?

DöBra bygger på partnerskap mellan olika intressenter. Forskarna samarbetar med individer – friska som sjuka, närstående, vårdpersonal, föreningar och andra samhällsgrupper och instanser i syfte att utbyta idéer, erfarenheter och expertis. Stor vikt läggs vid nyttiggörande av forskning. Detta görs genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis och genom tvärvetenskapliga samarbeten med både nationella och internationella forskare, inom t.ex. vårdvetenskap, samhällsvetenskap och design. Vi använder oss av metoder som bygger på samarbete och utbyte av olika slags erfarenheter, t.ex. aktionsforskning, erfarenhetsbaserad co-design, och kunskapsutbyte.

Vad vill vi uppnå?

Genom en rad olika projekt strävar vi efter att:

  • genom forskning och kunskapsutbyte minska undvikbart lidande relaterat till livets slutskede.
  • stärka det individuella och samhälleliga engagemanget kring frågor som rör livets slutskede.
  • möjliggöra förberedelse för mötet med döende, död och sorg.
  • studera hur kultur, miljö och samtal kan förbättra för den döende och de närstående oavsett var man vårdas i livets slutskede.
  • påverka offentlig policy att stödja hälsa i livets slutskede.

Döden är oundviklig, men ett dåligt döende borde inte vara det!

Läs mer om bakgrunden till DöBra i dessa två artiklar, båda författade av Olav Lindqvist och Carol Tishelman:
Vetenskaplig artikel på engelska.
Populärvetenskaplig artikel på svenska.

DöBra-programmet och de olika projekten har också blivit omnämnda flertalet gånger i media.