Kunskap om traditioner för att möta framtidens vård

LenaPerson LenaKyrka LenaRen

Foto: Roger Persson / Thomas Kroik Kristoffersson

Detta projekt avslutades i samband med Lena Kroiks disputation i maj 2021. Lenas doktorsavhandling från projektet finns här.

Syftet med projektet, som påbörjades 2015, är att undersöka den kunskap som finns i det samiska samhället kring frågor som rör vård i livets slut. Detta görs genom att tala om döende, död och det som kommer därefter. En inledande litteraturgenomgång visade att dessa frågor knappt är vetenskapligt studerade.

I första delen av projektet har dessa samtal genomförts som enskilda intervjuer i både den svenska och norska delen av Saepmi, från Funäsdalen i söder till Kiruna i norr. De personer som intervjuats har bl.a. varit präster, församlingsmedarbetare, begravningsentreprenörer och personer verksamma i samisk äldrevård. Erfarenheter samt resultaten från denna första projektdel ligger till grund för nästa delstudie.

En viktig erfarenhet från första delstudien har varit att intervjusituationerna, där två personer möts för att samtala om frågor som rör döende, död och sorg i en forskningsintervju, emellanåt känts främmande. Den ligger inte i linje med hur traditionen för dialog och kunskapsutbyte vanligen går till i samiska sammanhang.

I nästa delstudie kommer vi därför att mötas i miljöer där kunskapsutbyte oftare sker, exempelvis vid elden i kåtan, i kanten av rengärdet eller med fjällandskapet som plats för samtalet. Genom att diskutera erfarenheter, traditioner och tankar om framtiden i ett sammanhang som känns naturligt och uppmuntrar till samtal, ges deltagarna möjlighet att tala om det de tycker är viktigt. Ämnen som annars kan upplevas som känsliga, såsom döende, död och sorg, kan därmed bli lättare att samtala om. Detta tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i så kallad urfolksforskningsmetodologi, där forskningen sker tillsammans med urfolket i den miljö de vanligen lever och är verksamma i.

Doktorsavhandling

Avhandlingen från projektet är skriven på svenska och finns publicerad här.

Forskningsartiklar

Titel: Using narrative analysis to explore traditional Sámi knowledge through storytelling about End-of-Life

Författare: Lena Kroik, Krister Stoor, Anette Edin-Liljegren och Carol Tishelman

Publicerad: I tidskriften Health & Place augusti 2020

 

Titel: The past is present: Death systems among the Indigenous Sámi in Northern Scandinavia today

Författare: Lena Kroik, Olav Lindqvist, Krister Stoor och Carol Tishelman

Publicerad: I tidskriften Mortality januari 2020

Projektledare:

LenaNY

Lena Kroik, doktorand

Kontakt: 
lena.kroik@umu.se

Projektgrupp/Samarbetspartners:

Anette Edin-Liljegren, adjungerad universitetslektor, huvudhandledare, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet.

Krister Stoor, lektor, bihandledare, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet
Carol Tishelman, professor, bihandledare, Karolinska Universitetet
Ewa Ljungdahl, arkeolog, Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum, Östersund