Kompetensutveckling genom aktionsforskning 

Att tillbringa sin sista tid i livet på ett äldreboende är idag en verklighet för många äldre personer i Sverige. Personal som arbetar i äldreomsorg är ofta nära involverade i de boendes sista tid i livet och spelar därmed en viktig roll i kommunikationen om prioriteringar kring vård i livets slutskede. Döende och död kan dock upplevas som svårt att tala om, för boende såväl som för personal.

Detta projekt utvecklas i samarbete med Stockholms Stads äldreförvaltning. Det övergripande syftet är att studera erfarenheter av och reflektioner kring vårdandet i livets slutskede. Vi arbetar tillsammans med personal för att, utifrån deras erfarenheter, stödja kompetensutveckling inom området.

En pilotstudie påbörjades i maj 2017 i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Genom fokusgruppdiskussioner och workshops utforskas tillsammans med personal döende och död i äldreomsorg för att identifiera såväl utmaningar som underlättande faktorer vid vården i livets slutskede. Studien har också som syfte att undersöka om DöBra-kortleken kan vara ett stöd för samtal och reflektion om värderingar och prioriteringar för vård i livets slutskede.

Projektet har en aktionsforskningsansats vilket här innebär att vi aktivt involverar deltagarna och tillsammans formulerar och föreslår förbättringar baserat på deltagarnas reflektioner och erfarenheter. Projektet är planerat att genomföras i flera omgångar, där varje omgång utvärderas tillsammans med personal och kontaktpersoner i Stockholms stads äldreförvaltning för att lära av och utveckla processen under projektets gång.

Projektgrupp/Samarbetspartners: 

ThereseNYNY

Therese Johansson, doktorand, Karolinska Institutet

Ida Goliath,  Med. Dr, Karolinska Institutet
Lena Alksten, strateg, Stockholms Stads äldreförvaltning
Joachim Cohen, professor, Vrije Universiteit Brussel, Belgien
Carol Tishelman, professor, Karolinska Institutet
Äldrechefer, kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och enhetschefer i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Kungsholmen och Skarpnäck.

I samarbete med Stockholms Stad Äldreförvaltning.

Kontakt:
therese.johansson@ki.se